STT MÃ SỐ MÔN HỌC TÍN CHỈ MÔN TQ/HT/SH
 HỌC KÌ 1 17  
Các môn học bắt buộc
1 MT1003 Giải tích 1 4  
2 PH1003 Vật lý 1 4  
3 PH1007 Thí nghiệm vật lý 1 PH1003 (1)
4 TR1001 Nhập môn về kỹ thuật 3  
5 MT1007 Đại số tuyến tính 3  
6 LA1003 Anh văn 1 2  
7 PE1003 Giáo dục thể chất 1 0  
8 MI1003 Giáo dục quốc phòng 0  
 HỌC KÌ 2 19  
Các môn học bắt buộc
1 LA1005 Anh văn 2 2 LA1003 (2)
2 PE1005 Giáo dục thể chất 2 0 PE1003 (2)
3 MT1005 Giải tích 2 4 MT1003 (2)
4 PH1005 Vật lý 2 4  
5 CH1003 Hóa đại cương 3  
6 TR1005 Cơ học thủy khí 3  
7 TR1003 Vẽ kỹ thuật giao thông 3  
 HỌC KÌ 3 20  
Các môn học bắt buộc
1 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0 PE1003 (2)
PE1005 (2)
2 TR2009 Kỹ thuật tàu thủy đại cương 3 TR1001 (2)
3 LA1007 Anh văn 3 2 LA1005 (2)
4 MT1009 Phương pháp tính 3 MT1003 (2)
MT1007 (2)
5 TR2005 Cơ học vật rắn biến dạng 3 MT1003 (2)
MT1007 (2)
PH1003 (2)
6 TR2001 Cơ kỹ thuật và dao động 3  
7 ME2013 Nhiệt động lực học và truyền nhiệt 3 MT1003 (2)
MT1005 (2)
PH1003 (2)
8 CO1013 Kỹ thuật lập trình 3  
 HỌC KÌ 4 21  
Các môn học bắt buộc
1 LA1009 Anh văn 4 2  
2 MT2001 Xác suất và thống kê 3 MT1003 (2)
MT1005 (2)
MT1007 (2)
3 TR2033 Kỹ thuật chế tạo 3 TR1001 (2)
4 TR2015 Lý thuyết tàu thủy 1 – tĩnh học 3 MT1003 (2)
PH1003 (2)
5 TR2017 Thiết bị năng lượng tàu thủy 1 3 ME2013 (2)
6 SP1003 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 5  
7 TR2029 Thực tập kỹ thuật (tàu thủy) 2  
 HỌC KÌ 5 20  
Các môn học bắt buộc
1 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 SP1003 (2)
2 TR3005 Lý thuyết tàu thủy 2 – động lực học 3 TR1005 (2)
TR2009 (2)
TR2015 (2)
3 TR3009 Lý thuyết tàu thủy 3 – hệ trục chân vịt và thiết bị đẩy 3 TR2009 (2)
TR2015 (2)
4 EE2011 Kỹ thuật điện-điện tử 3 MT1003 (2)
MT1005 (2)
PH1003 (2)
PH1005 (2)
5 SP1007 Pháp luật Việt Nam đại cương 2  
6 TR3015 Cơ học kết cấu 3 TR2001 (2)
TR2005 (2)
Các môn học tự chọn nhóm A (chọn 3 TC trong nhóm sau)
7 TR3017 Kết cấu và sức bền tàu 3 TR3015 (1)
TR2001 (2)
TR2005 (2
8 TR3019 Thiết bị năng lượng tàu thủy 2 3 ME2013 (2)
 HỌC KÌ 6 20  
Các môn học bắt buộc
1 SP1009 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 SP1003 (2)
SP1005 (2)
2 TR2003 Đồ họa vi tính và cad 2  
Các môn học tự chọn nhóm B (chọn 3 TC trong nhóm sau)
3 IM2003 Kinh tế kỹ thuật 3  
4 IM3001 Quản trị kinh doanh cho kỹ sư 3  
5 IM2011 Quản lý dự án cho kỹ sư 3  
Các môn học tự chọn nhóm C (chọn 12 TC trong nhóm sau)
6 TR3053 Thiết kế tàu thủy 3 TR2009 (2)
TR2015 (2)
TR3005 (2)
TR3009 (2)
TR3017 (2)
7 TR3057 Phương pháp phân tích kết cấu tàu 3 TR3017 (2)
8 TR3061 Công nghệ đóng tàu và tổ chức sản xuất 3 TR2033 (2)
TR3017 (2)
9 TR3065 Hàn và giám sát đóng mới 3 TR3017 (2)
10 TR3027 Thiết kế hệ thống động lực tàu thủy 3 TR2009 (2)
TR2015 (2)
TR2017 (2)
TR3005 (2)
TR3009 (2)
TR3019 (2)
11 TR4075 Độ tin cậy thiết bị năng lượng tàu thủy 3 TR3019 (2)
12 TR3035 Lắp ráp sửa chữa thiết bị động lực tàu thủy 3 TR2017 (2)
TR2033 (2)
TR3019 (2)
13 TR3037 Các hệ thống trang thiết bị tàu 3 TR2017 (2)
TR3019 (2)
 HỌC KÌ 6 (hè) 3  
Các môn học bắt buộc
1 TR3323 Thực tập tốt nghiệp 3 TR1001 (2)
 HỌC KÌ 7 14  
Các môn học bắt buộc
1 EN1003 Con người và môi trường 3  
2 TR4321 Đề cương luận văn tốt nghiệp 0 TR1001 (2)
Các môn học tự chọn nhóm D (chọn 12 TC trong nhóm sau)
3 TR4025 Kỹ thuật tàu cao tốc 3 TR2009 (2)
TR3017 (2)
4 TR4027 Động lực học tàu thủy và công trình ngoài khơi 3 TR3017 (2)
5 TR3089 Tin học ứng dụng trong đóng tàu 3 TR3017 (2)
6 TR4035 Thiết kế giàn khoan ngoài khơi và tàu dịch vụ dầu khí 3 TR3017 (2)
7 TR4039 Chế tạo, vận chuyển trên biển, lắp đặt giàn khoan dầu ngoài khơi 2 TR3017 (2)
8 TR4045 Độ bền kết cấu vật liệu composite 2 TR3015 (2)
9 TR4049 Rung động tàu 3 TR3015 (2)
10 TR3085 Trang bị điện – điện tử tàu thủy 3 EE2011 (2)
TR2017 (2)
TR3019 (2)
11 TR4003 Tự động hóa hệ động lực tàu thủy 3 TR2017 (2)
TR3019 (2)
12 TR4007 Nhiên liệu và dầu bôi trơn 3 TR2017 (2)
TR3019 (2)
13 TR4011 Công nghệ lắp ráp hệ thống ống tàu thủy 2 TR2015 (2)
TR2033 (2)
TR3005 (2)
TR3009 (2)
14 TR4017 Khai thác hệ động lực tàu thủy 2 TR2017 (2)
TR3019 (2)
 HỌC KÌ 8 9  
Các môn học bắt buộc
1 TR4323 Luận văn tốt nghiệp 9 TR1003 (0)
TR1005 (0)
TR3009 (0)
TR3323 (0)
TR4321 (0)