Lịch sử

Bộ môn Kỹ Thuật Tàu Thủy, trước đây là bộ môn Cơ Khí Tàu Thủy thuộc khoa Cơ Khí, thành lập năm 1990. Ngày 15/6/2000 bộ môn Kỹ Thuật Tàu Thủy trực thuộc Khoa Kỹ Thuật Giao Thông, Đại học Bách Khoa TPHCM. Năm 2014, bộ môn chính thức mở đào tạo Thạc sỹ  Kỹ Thuật Tàu Thủy.