PGS.TS Lê Tất Hiển

       Trưởng Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

       Email: hienlt@hcmut.edu.vn

      Số điện thoại cơ quan: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)

 

 

       PGS.TS Lê Đình Tuân

       Phó. Trưởng Khoa Kỹ thuật giao thông

       Email: tuan-ledinh@hcmut.edu.vn

       Số điện thoại cơ quan: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5658)

 

 

        ThS Võ Trọng Cang

        Phó chủ nhiệm bộ môn

        Email: vtcang@hcmut.edu.vn

        Số điện thoại cơ quan: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)

 

 

        ThS Trần Văn Tạo

        Cán bộ giảng dạy

        Email: tao.tranvan@hcmut.edu.vn

        Số điện thoại cơ quan: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)

 

        ThS Nguyễn Vương Chí

        Cán bộ giảng dạy

        Email: nvchi@hcmut.edu.vn

        Số điện thoại cơ quan: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)

 

 

        ThS Đoàn Minh Thiện

        Cán bộ giảng dạy

        Email: dmthien@hcmut.edu.vn

        Số điện thoại cơ quan: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)

 

        ThS Trần Ngọc Dân

        Cán bộ giảng dạy

        Email: dantn@hcmut.edu.vn

        Số điện thoại cơ quan: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)

 

       PGS.TS Trần Công Nghị

        Cán bộ giảng dạy

        Email: nghi_vt@hcmutrans.edu.vn

        Số điện thoại cơ quan: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)

 

       PGS.TS Nguyễn Đức Ân

        Cán bộ giảng dạy

        Số điện thoại cơ quan: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)

 

 

       PGS.TS Nguyễn Thạch

        Cán bộ giảng dạy

        Email: thachn20@yahoo.com

        Số điện thoại cơ quan: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)

 

        Thầy Vũ Tiến Đạt

        Cán bộ giảng dạy

        Email: vutiendat43@gmail.com

        Số điện thoại cơ quan: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)