PGS.TS Lê Tất Hiển

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

Hướng nghiên cứu

Liên lạc: letathien@gmail.com – 091 00000 00

 

 

PGS.TS Lê Đình Tuân

Phó. Trưởng Khoa Kỹ thuật giao thông

Hướng nghiên cứu

Liên lạc: letathien@gmail.com – 091 00000 00

 

 

PGS.TS Trần Công Nghị

Giảng viên

Hướng nghiên cứu

Liên lạc: letathien@gmail.com – 091 00000 00

 

 

PGS.TS Nguyễn Đức Ân

Giảng viên

Hướng nghiên cứu

Liên lạc: letathien@gmail.com – 091 00000 00

 

 

PGS.TS Nguyễn Thạch

Giảng viên

Hướng nghiên cứu

Liên lạc: letathien@gmail.com – 091 00000 00

 

 

Thầy Vũ Tiến Đạt

Giảng viên

Hướng nghiên cứu

Liên lạc: letathien@gmail.com – 091 00000 00

 

 

ThS Võ Trọng Cang

Phó. Trưởng Bộ môn

Hướng nghiên cứu

Liên lạc: letathien@gmail.com – 091 00000 00

 

 

ThS Trần Văn Tạo

Trưởng Phòng Thí nghiệm

Hướng nghiên cứu

Liên lạc: letathien@gmail.com – 091 00000 00

 

 

ThS Nguyễn Vương Chí

Giảng viên

Hướng nghiên cứu

Liên lạc: letathien@gmail.com – 091 00000 00

 

 

ThS Đoàn Minh Thiện

Giảng viên

Hướng nghiên cứu

Liên lạc: letathien@gmail.com – 091 00000 00

 

 

ThS Trần Ngọc Dân

Giảng viên

Hướng nghiên cứu

Liên lạc: letathien@gmail.com – 091 00000 00

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Thư ký bộ môn

Liên lạc: letathien@gmail.com – 091 00000 00