cán bộ giảng viên

PGS.TS Lê Tất Hiển

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

Email: hienlt@hcmut.edu.vn

SĐT: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655

TS Trần Hải

Trưởng phòng thí nghiệm

Bm Kỹ thuật Tàu thủy

Email: haitran@hcmut.edu.vn

SĐT: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)

Upload Image...

ThS Trần Ngọc Dân

Cán bộ giảng dạy

Email: dantn@hcmut.edu.vn

SĐT: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)

ThS Võ Trọng Cang

Phó chủ nhiệm bộ môn

Email: vtcang@hcmut.edu.vn

SĐT: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)

PGS.TS Lê Đình Tuân

Phó. Trưởng Khoa Kỹ thuật giao thông

Email: tuan-ledinh@hcmut.edu.vn

SĐT: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5658)

Upload Image...

ThS Nguyễn Vương Chí

Cán bộ giảng dạy

Email: nvchi@hcmut.edu.vn

SĐT: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)

ThS Trần Văn Tạo

Cán bộ giảng dạy

Email: tao.tranvan@hcmut.edu.vn

SĐT: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)

ThS Đoàn Minh Thiện

Cán bộ giảng dạy

Email: dmthien@hcmut.edu.vn

SĐT: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)