Mảng nghiên cứu chuyên sâu:

  • Hệ thống mô phỏng số trong đóng tàu
  • Tối ưu hoá / quản lý bảo dưỡng Phương tiện vận tải đường sắt

Đề tài khoa học:

TT Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học Thời gian Chủ nhiệm Cấp quản lý
1 Xây dựng hệ thống bảo dưỡng dự phòng với phân tích cây hư hỏng áp dụng cho hệ thống truyền động trên tàu 2015-2016 Chủ nhiệm Cơ sở
2 Xây dựng phần mềm Tối ưu hoá chu kỳ sửa chữa thiết bị vận tải trên cơ sở độ tin cậy 2014-2015 Chủ nhiệm ĐHQG loại C
3 Dự báo và xử lý mất ổn định tàu khi có sự chuyển dịch hàng hoá bằng thuật toán tối ưu di truyền 2013-2014 Tham gia ĐHQG loại C
4 Thiết kế thi công thuyền lướt khí 3 chỗ ngồi phục vụ tuần tra, khảo sát 2013-2014 Tham gia Trường – Đặt hàng
5 NC, xây dựng hệ thống hỗ trợ mô phỏng số trong đóng tàu 2012-2013 Chủ nhiệm ĐHQG loại C
6 NC, xác định đặc trưng hao mòn và đánh giá thời hạn làm việc của gối đỡ động cơ điện kéo trên đầu máy diezel truyền động điện 2011-2011 Chủ nhiệm Cơ sở
7 Tối ưu hóa chu trình sửa chữa đầu máy trên cơ sở độ tin cậy 2010-2011 Chủ nhiệm Cơ sở
8 Nghiên cứu xác định đặc trưng hao mòn và đánh giá thời hạn làm việc của bộ trục bánh xe đầu máy diesel sử dụng ở XN đầu máy Saigon 2009-2009 Chủ nhiệm Cơ sở
9 TK Thi công Tàu hàng 6800Dwt theo hướng số hóa 2008-2009 Tham gia Cơ sở
10 Nghiên cứu độ tin cậy của các chi tiết chuyển động trên phương tiện vận tải đường sắt 2008-2009 Chủ nhiệm Cơ sở

Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố

TT Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học
Tạp chí quốc tế
1 Vo Trong Cang, Do Duc Tuan, Nguyen Duc Toan. Determining the optimized repair cycle structure considering the repairing cost and the gamma-percent lifetime. International Journal of Mechanical Engineering and Applications – Vol. 5, No. 4-1, 33-40 (2017) -ISBN/ISSN: 2330-0248
2 Vo Trong Cang. Transportation Engineering Technology – A review Part III. International Journal Of Mechanical Engineering and Applications – Vol. 5, No.4-1, 41-44 (2017) -ISBN/ISSN: 2330-0248
3 Tran Van Ta, Doan Minh Thien, Vo Trong Cang. Marine Propulsion System Reliability Assesment by Fault Tree Analysis.International Journal of Mechanical Engineering and Applications – Vol. 5, No.4-1, 1-7 (2017) -ISBN/ISSN: 2330-023X
4 Tran Van Ta, Nguyen Hoai Vu, Ma Anh Triet, Doan Minh Thien, Vo Trong Cang. Assesment of Marine Propulsion System Reliability based on Fault Tree Analysis. International Journal of Transportation Engineering and Technology – Vol. 2, No.4, 55-61 (2017) -ISBN/ISSN: 2575-1743
5 Hung-Chien Do, Vo Trong Cang. An Assessment of MSC Solutions for Ship Structural Design and Analysis. International Journal of Mechanical Engineering and Applications. Special Issue: Transportation Engineering Technology – 3 (1-3), 47-53 (2015) -ISBN/ISSN: 2330-023X
6 Vo Trong Cang. Optimizing Repair Interval of Vehicle Based on Reliability. International Journal of Mechanical Engineering and Applications. Special Issue: Transportation Engineering Technology – 3 (1-3), 69-75 (2015) -ISBN/ISSN: 2330-023X
7 Vo trong Cang. Transportation Engineering Technology – A review. International Journal of Mech.Engineering and Applications. Special Issue: Transportation Engineering Technology – 3 (1-3), 76-79 (2015) -ISBN/ISSN: 2330-023X
8 Phan Van Quan, Nguyen Van Nguyen, Tran Anh Tuan, Vo Trong Cang. Methods for Improving the Transient Operation of the Diesel Engine of Transportation Vehicles. International Journal of Mech.Engineering and Applications. Special Issue: Transportation Engineering Technology – 3 (1-3), 63-68 (2015) -ISBN/ISSN: 2330-023X
9 Vo Trong Cang, Nguyen Anh Tuan, Vo Anh Dung. On Building 3D Support System in the Shipbuilding Process in Viet Nam. Journal of Engineering Technology and Education (K Univ Adv Sci) – vol 9, no.5, Jan.2013, 423-430 (2013) -ISBN/ISSN: 1813-3851
10 Vo Trong Cang, Vu Ngoc Bich, Nguyen Anh Tuan. Application of Numerical Simulation Techniques for Teaching Specialized Shipbuilding Engineering – Practical Demands . Advance of Shipping and Ocean Engineering (ASOE) – Mar 2013, Vol. 2, Iss.1 , 20-26 (2013) -ISBN/ISSN: 2306-7675 (Print) /
11 Vo Trong Cang, Vu Ngoc Bich, Nguyen Anh Tuan. 3D Simulation-based Support Systems in PLM Solution for Offshore and Marine Industry―Which Way is for Vietnam’s Shipbuilder?. Marine Engineering Frontier (MEF) – Vol.1, Iss.4, 82-89 (2013) -ISBN/ISSN: 2327-7653
12 Vo Trong Cang, Vu Ngoc Bich, Nguyen Anh Tuan, Vo Anh Dung. On Building 3D Support System in the Shipbuilding Process in Vietnam.- From concept to deployment. Advance of Shipping and Ocean Engineering (ASOE) – Mar 2013, Vol. 2, Iss.1, 34-42 (2013) -ISBN/ISSN: 2306-7675 (Print) /
13 Vo Trong Cang, Nguyen Anh Tuan, Vo Minh Phuc. Feasibility Study on River Bus Systems in Ho Chi Minh city. Int.J. Engineering Research and Applications (IJERA) – Vol.3, Iss 6, 2128-2131 (2013) -ISBN/ISSN: 2248-9622
14 Vo trong Cang, Nguyen Anh Tuan. Repair Interval of Locomotive Wheel Axle Based on Reliability. Lecture notes in Engineering & Computer Science – Vol 2196, 1250-1254 (2012) -ISBN/ISSN: 2078-0958 (Print) /
15 Do Duc Tuan and Vo trong Cang. Determining the Repairing Interval for the Means of Transportation with Regard the Unexpected Failures and Repairing Costs. Lecture notes in Engineering & Computer Science – Vol 2196., 1396-1401 (2012) -ISBN/ISSN: 2078-0958 (Print) /
16 Vo trong Cang, Vo Anh Dung, Doan Minh Thien, Vu Ngoc Bich. Implementation of the Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) for the maritime industry. IAEng’ Lecture notes in Engineering & Computer Science – Vol 2189, 1103-1106 (2011) -ISBN/ISSN: 2078-0958
17 Vo trong Cang, Tat-hien Le. Modeling of Ship Surface with Non Uniform B-Spline. IAEng’ Lecture notes in Engineering & Computer Science – Vol 2189, 1129-1132 (2011) -ISBN/ISSN: 2078-0958
18 Vo Trong Cang, Vo Anh Dung, Doan Minh Thien. Using 3D-CAD for Simulation-Based Production in Shipbuilding. IAEng’ Lecture notes in Engineering & Computer Science – Vol 2182, 1646-1649 (2010) -ISBN/ISSN: 2078-0958
Tạp chí trong nước
19 Võ Trọng Cang, Đoàn Minh Thiện, Nguyễn Vương Chí, Trần Văn Ta, Nguyễn Hoài Vũ. Xây dựng hệ thống bảo dưỡng dự phòng với phân tích cây hư hỏng áp dụng cho hệ thống truyền động trên tàu. Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐH GTVT TpHCM) – 22, 26-30 (2017) -ISBN/ISSN: 1859-4263
20 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Tòan, Võ Trọng Cang. Xây dựng chương trình thiết lập mối quan hệ giữa thông số dòng hỏng với thời gian làm việc của chi tiết có hư hỏng đột xuất và xác định chu kỳ sửa chữa tối ưu có xét tới chi phí sửa chữa. Tạp chí Phát triển KH&CN, ĐHQG TpHCM – T18, K7-2015, 117-125 (2016) -ISBN/ISSN: 1859-0128
21 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Võ Trọng Cang. Xây dựng chương trình tính toán cấu trúc tối ưu của chu trình sửa chữa các chi tiết và bộ phận đầu máy toa xe có xét tới chi phí sửa chữa và thời hạn làm việc gamma phần trăm. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải – Số đặc biệt – 11/2015, 134-139 (2015) -ISBN/ISSN: 1859-2724
22 Võ Trọng Cang, Đỗ Đức Tuấn. Xác định cấu trúc tối ưu của chu kỳ sửa chữa của thiết bị vận tải có tính đến chi phí và mức tin cậy cho trước. Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM) – 15, 83-87 (2015) -ISBN/ISSN: 1859-4263
23 Võ Trọng Cang, Nguyễn Anh Tuấn. Xác định tuổi thọ thiết bị trên cơ sở độ tin cậy – tính theo độ mòn mặt lăn bánh xe của đầu máy xe lửa tại Xí nghiệp đầu máy Saigon. Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM) – 10, 84-88 (2014) -ISBN/ISSN: 1859-4263
24 Võ Trọng Cang. Tối ưu hoá thời hạn sửa chữa phương tiện vận tải trên cơ sở độ tin cậy tham số. Tạp chí Phát triển KH&CN – K7-2014, 39-49 (2014) -ISBN/ISSN: 1859-0128
25 Võ Trọng Cang, Lê Tất Hiển, Đoàn Minh Thiện. Về định hướng thiết kế một số mẫu tàu buýt sông ở thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM) – 7+8, 111-115 (2013) -ISBN/ISSN: 1859-4263
26 Võ Trọng Cang. Thiết kế bố trí nhà xưởng bằng mô phỏng với ARENA. Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật (ĐHSP KT TPHCM) – số 23, tháng 5/2013, 82-89 (2013) -ISBN/ISSN: 1859-1272
27 Võ Trọng Cang, Nguyễn Anh Tuấn. Hệ thống hỗ trợ mô phỏng số trong đóng tàu – Các yêu cầu đối với hệ thống.. Tạp chí Cơ khí Việt Nam – số ĐB tháng 1/2013, 175-179 (2013) -ISBN/ISSN: 0866-7056
28 Đỗ Đức Tuấn, Võ Trọng Cang, Nguyễn Đông Hải. Đánh giá độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy D19E vận dụng tại xí nghiệp đầu máy Sài Gòn do hao mòn gối đỡ động cơ điện kéo. Tạp chí Cơ khí Việt Nam – số ĐB tháng 1/2013 , 167-171 (2013) -ISBN/ISSN: 0866-7056
29 Võ Trọng Cang, Đoàn Minh Thiện. Ứng dụng CAD-3D trong thiết lập mô hình kết cấu thân tàu. . Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM) – số 5&6 – 05/2013, 124-128 (2013) -ISBN/ISSN: 1859-4263
30 Võ Trọng Cang. Tính xấp xỉ thời gian trung bình giữa các lần hư hỏng cho các hệ thống trên phương tiện vận tải. Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM) – số 4 – 02/2013, 110-112 (2013) -ISBN/ISSN: 1859-4263
31 Võ Trọng Cang, Lê Ngọc Quỳnh Lam, Đỗ Ngọc Hiền. Phân tích các yếu tố tác động đến sự chọn lựa của người sử dụng đối với dự án tàu buýt sông ở thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM) – 7+8, 129-132 (2013) -ISBN/ISSN: 1859-4263
32 Nguyễn Đức Ân, Võ Trọng Cang. Ụ nổi lớn có đáy pontoon kiểu mới. Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM) – 7+8, 144-148,143 (2013) -ISBN/ISSN: 1859-4263
33 Võ Trọng Cang, Lê Kinh Vĩnh, Võ Minh Phúc. Về nghiên cứu hệ thống tàu buýt sông ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM) – số 9, 79-83 (2013) -ISBN/ISSN: 1859-4263
34 Tất-Hiển Lê, Nguyễn Xuân Hùng, Võ Trọng Cang. Surface modeling for CAD/CAM based on NURBS. Tạp chí Phát triển KH&CN (ĐHQG TPHCM), – 14, K4, 44-52 (2011) -ISBN/ISSN: 1859-0128
35 Võ Trọng Cang, Vũ Ngọc Bích, Đoàn Minh Thiện, Võ Anh Dũng. Ứng dụng hệ thống quản lý bảo dưỡng cho đội tàu. Tạp chí Phát triển KH&CN (ĐHQG TPHCM) – 14, số K4, 65-72 (2011) -ISBN/ISSN: 1859-0128
36 Đoàn Minh Thiện, Trần Nguyễn Nguyên Khôi, Lê Đình Tuân, Võ trọng Cang … . Thiết kế thi công tàu thuỷ theo hướng số hoá. Tạp chí Phát triển KH&CN (ĐHQG TPHCM) – 14, số K4, 53-64 (2011) -ISBN/ISSN: 1859-0128
37 Đỗ Đức Tuấn. Võ Trọng Cang. Xác định đặc trưng hao mòn và thời hạn làm việc của bộ trục bánh xe đầu máy diezel truyền động điện vận dụng tại XN đầu máy Saigòn. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 28, 11/2009. – 28, 66-74 (2009) -ISBN/ISSN: 1859-2724
38 Đỗ Đức Tuấn. Võ Trọng Cang. Cơ sở tối ưu hoá thời hạn sửa chữa các bộ phận trên đầu máy toa xe ở mức cho trước của độ tin cậy tham số. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 17, 5/2007 (tr 134-142). – 17, 134-142 (2007) -ISBN/ISSN: 1859-2724
39 Võ Anh Dũng, Võ trọng Cang, Đoàn Minh Thiện. Hệ thống bảo dưỡng thiết bị bằng máy tính (CMMS): công cụ hỗ trợ quản lý và khai thác tàu thủy.. TC Đăng kiểm – 3/2002, 21-26 (2002) -ISBN/ISSN:
40 Võ trọng Cang, Hòang hữu Chung, Đòan minh Thiện, Lê hòang Chân. Thiết kế hệ thống động lực tàu nhờ máy tính (Computerization in Design of Ship Power Installation.) . Tạp chí Phát triển KH&CN (ĐHQG TPHCM) – 4, No. 5&6, 38-42 (2001) -ISBN/ISSN:
41 Võ trọng Cang, Trần công Nghị, Đòan minh Thiện. Chương trình tính sức cản tàu cao tốc (Program for Calculation of Resistance of High Speed Crafts.). Tạp chí Phát triển KH&CN (ĐHQG TPHCM – 4, No. 5&6, 5-12 (2001) -ISBN/ISSN:
42 . Thiết kế mô phỏng hình dáng thân tàu (Geometrical Design of Ships). Võ trọng Cang, Trần văn Tạo. Science & Technology Development, Vol.4, No. 5&6-2001 (pp.13-19) – , (2001) -ISBN/ISSN:
43 . Thiết kế mô phỏng kết cấu tàu (Construction Design of Ships). Võ trọng Cang, Trần văn Tạo.. Science & Technology Development, Vol.4, No. 8&9-2001 (pp.23-33) – , (2001) -ISBN/ISSN:
Hội nghị quốc tế
44 Vo Trong Cang, Do Duc Tuan, Nguyen Duc Toan. Computing the Optimized Repair Cycle Structure Considering the Repairing Cost and the Gamma-Percent Lifetime. SEATUC 2017 – Ho Chi Minh , (2017)
45 Lê Ngọc Quỳnh Lam, Đỗ Ngọc Hiền, Võ Trọng Cang. Đề xuất nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự lựa chọn dịch vụ tàu buýt sông ở thành phố Hồ Chí Minh. International Conference on Industrial Systems Engineering and Logistics – HCM , 169-171 (2013)
46 Vo Trong Cang, Nguyen Anh Tuan, Tat-Hien Le, Doan Minh Thien, Le Dinh Tuan. Application of Numerical Simulation Techniques for Teaching Specialized Shipbuilding Engineering – Needs and Development Trends. 4th Int-l Conf. on Green technology and sustainable development (GTSD 2012). Sep 29-30, 2012 – HCM city , 179-184 (2012)
47 Vo Trong Cang, Nguyen Anh Tuan, Vo Anh Dung. On Building 3D Support System in the Shipbuilding Process in Viet Nam. 4th Int-l Conf. on Green technology and sustainable development (GTSD 2012), Sep 29-30, 2012 – HCM city , 205-211 (2012)
48 Vo trong Cang, Do Duc Tuan. Reliability Based Calculation of Repairing Interval of Locomotive Wheel Axles. 9th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD’12), May 29-31 – Chongqing , 780-784 (2012)
49 Do Duc Tuan and Vo trong Cang. Determining the Repairing Interval for the Means of Transportation with Regard the Unexpected Failures and Repairing Costs. Proc. of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists. IMECS 2012, March 14-16 – Hong Kong , pp 1396-1401 (2012)
50 Vo trong Cang, Nguyen Anh Tuan. Repair Interval of Locomotive Wheel Axle Based on Reliability. Proc. of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists. IMECS 2012, March 14-16 – Hong Kong , pp 1250-1254 (2012)
51 Vo trong Cang, Vo Anh Dung, Doan Minh Thien, Vu Ngoc Bich. Implementation of the Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) for the Maritime Industry. Proc. of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists (Vol II). IMECS 2011 – Hong Kong , pp 1103-1106 (2011)
52 Vo trong Cang, Tat-Hien Le. Modeling of Ship Surface with Non Uniform B-Spline. Proc. of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists (Vol II). IMECS 2011, March 16-18 – Hong Kong , pp 1129-1132 (2011)
53 Vo Trong Cang, Vo Anh Dung, Doan Minh Thien. Using 3D-CAD for Simulation-Based Production in Shipbuilding. Proc. of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists Vol III, IMECS 2010, March 17-19 – Hong Kong , pp1646-1649 (2010)
54 Prof. Nguyễn Đức Ân, Võ Trọng Cang.. Les bateaux à grand vitesse et leur utilisations dans le Delta du Mekong.(Phương tiện thủy chở khách hợp lý ở ĐB SCL). Actes du Colloque Int-l Les Transports Du XXI Siecle, HCM Ville, 20-21/04/2000 – HCM city , pp 145-148 (2000)
Hội nghị trong nước
55 Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Võ Trọng Cang. Xây dựng chương trình thiết lập mối quan hệ giữa thông số dòng hỏng với thời gian làm việc của chi tiết có hư hỏng đột xuất và xác định chu kỳ sửa chữa tối ưu có xét tới chi phí sửa chữa. Kỹ yếu HN KHCN 14, Phân ban KTGT. ĐHBK TPHCM – Tp HCM , 232-238 (2015)
56 Võ Anh Dũng, Võ Trọng Cang. Ứng dụng System Dynamics vào giảng dạy Quản trị dự án ngành đóng tàu. Kỹ yếu HN KHCN 14, Phân ban KTGT. ĐHBK TPHCM – TpHCM , 209-215 (2015)
57 Võ Trọng Cang, Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn. Xây dựng chương trình tính toán cấu trúc tối ưu của chu trình sửa chữa các chi tiết và bộ phận có xét tới chi phí sửa chữa và thời hạn làm việc gamma phần trăm. Kỹ yếu HN KHCN 14, Phân ban KTGT. ĐHBK TPHCM – TP HCM , 248-255 (2015)
58 Võ Trọng Cang, Nguyễn Anh Tuấn. Hệ thống hỗ trợ mô phỏng số trong đóng tàu – Các yêu cầu đối với hệ thống. Hội nghị Cơ khí động lực lần VI – Hà Nội , 175-179 (2013)
59 Lê Tất Hiển, Võ trọng Cang. Using of Non Uniform B-Spline for surface modeling of ships- Ứng dung NUB-Spline trong mô phỏng bề mặt vỏ tàu. Hội nghị Cơ Điện tử toàn quốc lần 5 VCM-2010, tháng 10/2010 ĐHBK – HCM city , tr 84-87 (2010)
60 Võ trọng Cang. Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp đóng tàu TPHCM – nhu cầu và khả năng đáp ứng của trường ĐHBK HCM (Human resource for shipbuilding industry in HCM city and Southern of Viet Nam). Kỷ yếu Hội thảo Giáo dục & Đào tạo Đại học – Cao đẳng đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự phát triển công nghiệp TPHCM lần 2, ngày 12-11-2004 – HCM city , tr. 133-140 (2004)
61 Vo Anh Dung, Vo Trong Cang, Doan Minh Thien.. Implementation Of Computerized Maintenance Management System (CMMS) In Maritime Industry. Proceedings of the 8th Conference on Science & Technology, HCMC University of Technology, Apr-2002 – HCM city , (2002)
62 Đoàn minh Thiện, Lê Hoàng Chân, Võ trọng Cang, Hoàng hữu Chung, Nguyễn Vương Chí. Chương trình tính toán thiết kế chân vịt. Hội thảo toàn quốc về Cơ Thủy Khí 2001, tại Lăng cô – Huế , (2001)
63 Trần công Nghị, Võ trọng Cang, Đoàn minh Thiện. Về tính sức cản tàu cao tốc. Hội thảo toàn quốc về Cơ Thủy Khí 2001, tại Lăng cô – Huế , tr 1-6 (2001)