Research objectives/Mảng nghiên cứu chuyên sâu:

  • Mechanics of material in general
  • Impact problem in general/ Nghiên cứu về va chạm
  • Inverse analysis for impact force reconstruction/ Tính toán ngược để tái thiết lực va chạm
  • Kết cấu hấp thụ năng lượng va chạm (crashworthiness structures) trên phương tiện giao thông

Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố:

TT Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học
Tạp chí quốc tế
1 Hai Tran, Hirotsugu Inoue. Impact Force Reconstruction Using Wavelet Deconvolution Technique. ASEAN Engineering Journal (AEJ) – Vol. 8, No.1, 53-66 (2018) -ISBN/ISSN: 2586-9159
2 Hai Tran, HirotsuguInoue. Development of wavelet deconvolution technique for impact force reconstruction: Application to reconstruction of impact force acting on a load-cell. International Journal of Impact Engineering – Vol. 122, 137-147 (2018) -ISBN/ISSN: 0734-743X
Tạp chí trong nước
3 Lê Đình Tuân, Trần Hải. Kiểm soát dao động thân tàu khi thử tàu theo tiêu chí đáp ứng dao động. Tạp chí phát triển KH&CN – Số 18, tập K8, 51-58 (2015) -ISBN/ISSN:
4 Lê Tất Hiển, Ngô Khánh Hiếu, Trần Hải, Nguyễn Thạch. Sử dụng năng lượng mặt trời cho phương tiện thuỷ nội địa. tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM) – Số 7-8, 116-119 (2013) -ISBN/ISSN:
Hội nghị quốc tế
5 Hai Tran, Hirotsugu Inoue. Development and Application of Wavelet Deconvolution Technique for Impact Force Reconstruction. 2nd International Conference on Impact Loading of Structures and Materials (ICILSM) – XI’AN , (2018)
6 Hai Tran, Hirotsugu Inoue. Reconstruction of Impact Force with Wavelet Deconvolution Technique. the 64th National Congress of Theoretical and Applied Mechanics (NCTAM64) – Tokyo , (2017)
7 Hai Tran, Hirotsugu Inoue. Impact Force Reconstruction Using Wavelet Deconvolution Technique. Proceedings of the 9th Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering (RCMME) – Vientina , (2017)
8 Hai Tran, Leonardo Gunawan, Sigit P. Santosa, Annisa Jusuf, Ichsan Setya Putra. HIGH VELOCITY IMPACT LOADING ON THIN-WALLED STRUCTURES. The 7th AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical and Manufacturing Engineeing RCMME 2014 – Hà Nội , (2014)
Hội nghị trong nước
9 Trần Hải. Đóng tàu sử dụng phương pháp hút chân không. Hội nghị khoa học trẻ thành phố HCM lần 1 – Hồ Chí Minh , (2012)
10 Trần Hải. Công nghệ hút chân không trong đóng tàu đệm khí cỡ nhỏ. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 11 – Hồ Chí Minh , (2011)